Endringer i Arbeidsmiljøloven: Styrket Helse, Miljø og Sikkerhet på Arbeidsplassen

Publisert

Bedriftshelsebloggen


Den 17. mars ble det vedtatt endringer i Arbeidsmiljøloven, som vil ha betydelige konsekvenser for norske virksomheter og deres ansatte. En av de mest fremtredende endringene gjelder kravene til valg av verneombud og etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Disse endringene er rettet mot å styrke helse, miljø, og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen, og de vil tre i kraft fra 1. januar 2024. I denne artikkelen vil vi utforske de nye kravene, deres implikasjoner og betydningen av HMS- opplæring for å opprettholde trygge og sunne arbeidsmiljøer.


Nye krav til Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg


I dag krever Arbeidsmiljøloven at virksomheter med 10 eller flere ansatte må velge et verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser knyttet til arbeidsmiljøet. Denne grensen senkes nå til 5 ansatte. Med andre ord, hvis en virksomhet har 5 eller flere ansatte, blir denne virksomheten pålagt å ha et verneombud for å sikre at de ansattes helse og sikkerhet ivaretas på en forsvarlig måte.


Endringen i forhold til etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU) er også betydelig. Tidligere var terskelen for å opprette AMU satt til 50 ansatte. Denne grensen er nå senket til 30 ansatte. Det gjennomsnittlige antallet arbeidstakere i løpet av det siste kalenderåret tas som grunnlag for vurderingen, og alle som arbeider minst 20 timer i uken regnes med.


Dette innebærer at en betydelig større andel av norske virksomheter vil være forpliktet til å etablere et AMU for å håndtere arbeidsmiljørelaterte spørsmål. Ca. 40 000 virksomheter med 5-9 ansatte må nå ha et verneombud, og rundt 15 000 virksomheter med 30-50 ansatte må etablere et AMU for første gang. Dette vil påvirke over 100 000 arbeidstakere, som må gjennomgå lovpålagt opplæring for første gang for å tilegne seg nødvendig kompetanse om regler, roller, ansvar og risikoforståelse.

Fordeler med endringer


De nye kravene om å senke tersklene for valg av verneombud og etablering av AMU har blitt gjort for å forbedre HMS-praksisen og arbeidsmiljøet i mindre virksomheter. Dette er et viktig skritt for å sikre at alle arbeidstakere, uavhengig av størrelsen på virksomheten de jobber i, har tilgang til en trygg og helsefremmende arbeidsplass.

 1. Økt oppmerksomhet på HMS: Med de nye kravene vil flere virksomheter være nødt til å fokusere på HMS-utfordringer og iverksette tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Dette vil bidra til å redusere risikoen for arbeidsulykker og helseskader.
 2. Bedre beskyttelse for arbeidstakerne: Å senke kravene for verneombud og AMU vil gi flere arbeidstakere en dedikert representant som kan stå opp for deres interesser når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
 3. Forebygging av ulykker: Tidlig innsats i form av godt opplærte verneombud og AMU-medlemmer kan bidra til å identifisere potensielle risikoer tidlig og iverksette tiltak for å forebygge arbeidsulykker.
 4. Lovpålagt opplæring: Lovendringene gjør opplæring innen HMS enda viktigere. Å investere i opplæring vil bidra til å sikre at verneombud og AMU-medlemmer har den nødvendige kunnskapen for å utføre sine oppgaver effektivt.

Betydningen av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)


HMS er en integrert del av arbeidslivet og er avgjørende for å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud og AMU er nøkkelfigurer som spiller en kritisk rolle i å opprettholde en trygg og sunn arbeidskultur.


Verneombudet skal blant annet:

 • delta aktivt i virksomhetens HMS-arbeid
 • foreta vernerunder med jevne mellomrom, der målet er å se til at virksomheten driver i samsvar med lovens krav til HMS
 • tas med på råd ved planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor eget verneområde
 • tas med på råd ved etablering, utøvelse og vedlikehold av det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll)
 • delta på alle stadier i arbeidet med internkontrollsystemet og kan selv ta initiativet på flere stadier

Litt avhengig av hva virksomheten driver med, så skal verneombudet også følge med på at:

 • maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og ulike arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare
 • verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand
 • arbeidstakerne får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring
 • arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
 • meldinger om arbeidsulykker blir sendt til Arbeidstilsynet

Hvis Arbeidstilsynet kommer på tilsyn, skal verneombudet delta. Verneombudet skal følge opp at arbeidsgiveren oppfyller eventuelle pålegg og retter seg etter veiledning som Arbeidstilsynet gir.

Verneombudet skal lytte til arbeidskollegene og rådføre seg med dem før løsninger blir presentert for arbeidsgiveren. Hvis virksomheten har bedriftshelsetjeneste eller vernepersonale, er det også naturlig å samarbeide med dem.

Tilleggsoppgaver for verneombud i virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg

 • Alle virksomheter med minst 50 ansatte (fom den 1.1.24 minst 30 ansatte) har plikt til å opprette
  et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis virksomheten ikke har arbeidsmiljøutvalg, skal verneombudet også
 • vurdere og uttale seg om spørsmål som gjelder bedriftshelsetjeneste, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (den interne vernetjenesten)
 • vurdere opplæringsprogrammer som har betydning for arbeidsmiljøet
 • behandle bygge- eller ombyggingsplaner som krever byggesøknad og Arbeidstilsynets samtykke
 • behandle andre planer som har vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, for eksempel innkjøp av maskiner, tiltak som gir økt produktivitet (rasjonalisering) og andre omorganiseringer,
  arbeidstidsordninger, vernetiltak og etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer
 • gå gjennom rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, yrkeshygieniske undersøkelser og bidra til at arbeidsgiver

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som har betydning for arbeidsmiljøet.
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
 • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd til prioriteringer og tiltak.
 • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
 • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
 • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 • Utarbeide en årsrapport om arbeidet.


Med de kommende endringene i Arbeidsmiljøloven er det klart at myndighetene ønsker å styrke disse rollene og dermed forbedre arbeidsmiljøet over hele landet. En reduksjon i terskelen for etablering av verneombud og AMU vil bidra til en mer omfattende tilnærming til HMS, selv i mindre virksomheter.


HMS-opplæring: Veien til Sikrere Arbeidsplasser


Med den økte etterspørselen etter verneombud og AMU vil behovet for relevant opplæring bli enda viktigere. Det er avgjørende at både verneombud og medlemmer av AMU har den nødvendige kunnskapen og kompetansen til å utføre sine oppgaver effektivt. HMS-opplæring vil spille en nøkkelrolle i å forberede disse individene på deres ansvarsområder.

HMS-opplæring omfatter en rekke emner, inkludert:


Opplæringen skal

 • gi deltakerne forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver,
 • gi deltakerne kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk,
 • gi deltakerne kunnskap til å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet,
 • gjøre deltakerne i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet,
 • gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima,
 • gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler.

Brukes det kjemiske stoffer eller biologisk materiale slik som nevnt i arbeidsmiljøloven § 4-5, skal det gis opplæring om de helsefarer stoffene kan medføre.Det skal gis ytterligere opplæring i emner nevnt i første og andre ledd som særlig er av betydning for arbeidsmiljøet i vedkommende virksomhet, i den utstrekning dette er nødvendig for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal kunne utføre sine verv på forsvarlig måte.Det bør også gis spesiell opplæring av verneombud innenfor verneområder med særlig kompliserte arbeidsmiljøproblemer. Hovedverneombudet skal ha minst samme opplæring som andre verneombud i virksomheten og i tillegg den opplæring som er nødvendig for å utføre oppgavene etter forskriften her § 3-5. Vita Medica Bedriftshelsetjeneste, som har lang erfaring med å tilby HMS-opplæring, vil være forberedt på å imøtekomme behovene som oppstår som følge av de nye lovgivningsendringene. Fra januar 2024 vil vi tilby HMS grunnkurs både for verneombud og AMU-medlemmer. Dette vil bidra til å sikre at de som blir valgt til disse viktige rollene, er godt rustet til å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet på en effektiv måte.


Implementering av Endringene


Endringene i Arbeidsmiljøloven trer i kraft fra 1. januar 2024, og virksomheter over hele Norge bør begynne å forberede seg på implementeringen. Her er noen trinn som bør vurderes:

 1. Identifisere Verneombud og AMU-medlemmer: Virksomheter som nå er pålagt å ha verneombud eller etablere et AMU, må identifisere egnede kandidater.
 2. Opplæring: De utvalgte verneombudene og AMU-medlemmene bør planlegge og delta på
  nødvendig opplæring for å bli kjent med sine ansvarsområder og oppgaver.
 3. Utvikle HMS-Policy: Virksomheter som etablerer et AMU, bør begynne å utvikle en HMS-policy som reflekterer virksomhetens forpliktelse til å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø.
 4. Kommunikasjon: Ledelsen bør kommunisere endringene i Arbeidsmiljøloven til alle ansatte, og oppmuntre til samarbeid og deltakelse innen HMS-området.
 5. Kontinuerlig Oppfølging: Verneombud og AMU-medlemmer må forplikte seg til kontinuerlig
  oppfølging og evaluering av arbeidsmiljøet for å sikre at alle nødvendige tiltak iverksettes.

Konklusjon


Endringene i Arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra 1. januar 2024, medfører betydelige endringer i kravene til verneombud og etablering av arbeidsmiljøutvalg. Med lavere terskler for begge disse rollene, er det forventet at flere norske virksomheter vil forbedre sin innsats når det gjelder helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

HMS-opplæring vil spille en avgjørende rolle i å forberede verneombud og AMU-medlemmer på deres nye oppgaver. Vita Medica Bedriftshelsetjeneste vil være klare til å tilby nødvendig opplæring for å styrke arbeidsmiljøet og sikre at våre kunder har trygge og sunne arbeidsforhold.

Implementeringen av disse endringene krever innsats og samarbeid fra både arbeidsgivere og arbeidstakere. Men det er en innsats som vil bidra til å bygge en sikrere, sunnere og mer produktiv arbeidsplasskultur i Norge, til fordel for alle.