Målrettede helseundersøkelser

Målrettede helseundersøkelser er selektive helseundersøkelser som tar sikte på å avdekke mulige effekter av eksponering i arbeid.

Hvorfor?

Hensikten med målrettede helseundersøkelser er å overvåke helsetilstanden til de ansatte sett i sammenheng med de eksponeringer de utsettes for/ tidligere har vært utsatt for i arbeidssammenheng. Undersøkelsen skal gi grunnlag for forebyggende tiltak samt oppdage eventuell sykdom så tidlig som mulig, jmf Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 13-2 og 13-3 (lovdata.no).

Hvem skal ha målrettede helseundersøkelser?

Forskrift om utførelse av arbeid (lovdata.no) angir hvilke typer arbeid som krever målrettede helseundersøkelser og hvilke typer arbeid som pålegger arbeidsgiver å gi tilbud om helseundersøkelse. I noen tilfeller vil det i tillegg være en risikovurdering som ligger til grunn for hvilke ansatte som skal ha målrettede helseundersøkelser.

Hvordan foregår det?

 • Etter bestilling fra enheten gjennomføres det et forberedende møte med enheten. Her avklares det om det er behov for risikovurdering og hvilke risikofaktorer som skal inngå i risikovurderingen. Ofte gjennomføres det også en befaring av yrkeshygieniker ved Vita Medica Bedriftshelsetjeneste AS.
 • På bakgrunn av utvalgskriteriene man er enige om, oversender arbeidsgiver en liste over hvilke ansatte som skal innkalles til målrettet helseundersøkelse. Den enkelte ansatte kalles inn til bedriftssykepleier eller lege på Vita Medica Bedriftshelsetjeneste i Oslo. Ut fra disse dataene får arbeidsgiver en skriftlig rapport anonymisert på gruppenivå – hvis nødvendig med anbefaling av tiltak. Den enkelte ansatte får en tilbakemelding på sine resultater.
 • Vita Medica Bedriftshelsetjeneste vil komme med anbefaling om hvor hyppig de ansatte skal innkalles til målrettede helseundersøkelser og om nyansatte skal kalles inn før de begynner i arbeid eller snarest mulig etter tiltredelse.
 • Vita Medica BHT kan gi råd om organisering av arbeidsoppgaver, opplæring og råd om bruk av verneutstyr. Vaksinering er ofte ett av flere forebyggende tiltak.

I medhold av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 14, er det gitt en rekke bestemmelser som pålegger arbeidsgiver en plikt til å påse at det foretas undersøkelser av arbeidstakernes helse.

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

 • farlige kjemikalier, jf. kapittel 3,
 • støv med asbestfiber, jf. kapittel 4,
 • biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
 • støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
 • ioniserende stråling, jf. kapittel 15,
 • kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
 • elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16A,
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,
 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27.

I tillegg skal arbeidstakerne som hovedsakelig jobber natt tilbys helsekontroll ihht Arbeidsmiljøloven §10-11.

Vi utfører målrettede helsekontroller av arbeidstakere som er spesielt utsatt for helsefare. På bakgrunn av en risikovurdering av eksponeringer den enkelte er utsatt for, utføres en helsekontroll målrettet mot helseeffekten av de gitte eksponeringer.

Kontaktskjema