Systematisk HMS

Systematisk HMS arbeid innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak. Det er en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av enhver virksomhet.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Rutiner skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Et systematisk HMS arbeid skal være gunstig for bedriften, både med tanke på drift og i et arbeidsmiljøperspektiv.

Vita Medica Bedriftshelsetjeneste AS bistår ved utarbeidelse og implementering av dette arbeidet.

En sentral del av det systematisk HMS-arbeidet går ut på kartlegge farer og problemer på arbeidsplassen og på denne bakgrunn vurdere risiko. Dette arbeidet må organiseres på en systematisk og hensiktsmessig måte. Vita Medica BHT bistår gjerne med dette.

Kontaktskjema