Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer

Publisert

Bedriftshelsebloggen

Vita Medica deltok på seminar med Arbeidstilsynet tidligere i mai. Temaet handlet om hvordan man kan håndtere farlige stoffer på arbeidsplassen.

«Arbeidstakere eksponeres for farlige stoffer på mange arbeidsplasser i Europa. Slik eksponering er vanligere enn folk flest tror. Dette kan forekomme på nær sagt alle arbeidsplasser og representerer store helsemessige og sikkerhetsmessige utfordringer.

Et farlig stoff er ethvert stoff i fast eller flytende form eller gassform som har potensial til å forårsake skade på arbeidstakernes helse eller sikkerhet. Eksponering kan forekomme ved at man puster inn eller svelger stoffet, eller ved at stoffet trekker inn i huden.

Yrkeseksponering for farlige stoffer er knyttet til både akutte og langsiktige helseproblemer, herunder

  • luftveissykdommer (f.eks. astma, rhinitt, asbestose og silikose)
  • skade på indre organer, herunder hjernen og nervesystemet
  • hudirritasjon og hudsykdommer
  • yrkesrelatert kreft (f.eks. leukemi, lungekreft, mesoteliom og kreft i nesehulen).

I tillegg kan tilstedeværelsen av farlige stoffer utsette arbeidstakere for brann- og eksplosjonsfare og fare for akutt forgiftning og kvelning.

EU-OSHAs andre europeiske bedriftsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2) viser at farlige stoffer er mest utbredt i sektorer som landbruk, produksjon og bygg og anlegg.

Imidlertid er arbeidstakere i alle bransjer utsatt for risiko for å bli eksponert for farlige stoffer. Faktisk rapporterer hele 38 % av alle bedrifter i Europa at de har kjemiske eller biologiske stoffer på arbeidsplassen som kan være farlige. Derfor er det avgjørende at risikoene identifiseres og håndteres.»

bilde blogg 2 farlige stoffer

Så, hvordan kan man håndtere farlige stoffer?

«For å forebygge yrkesulykker, skader og dødsfall som skyldes farlige stoffer på arbeidsplassene i Europa, må man få på plass en kultur for risikoforebygging. Alle som er involvert, må være kjent med risikoene og forplikte seg til å håndtere eller forebygge disse.

  • Bevisstgjøring – Dette er nøkkelen. Alle på arbeidsplassen må kjenne til de farlige stoffene, risikoene de utgjør og hvordan risikoene kan reduseres eller elimineres.
  • Risikovurdering – Dette er første skritt på veien mot forebygging. Arbeidsgivere, ledere og arbeidstakere må være involvert. Risikoene som farlige stoffer utgjør, er ofte komplekse, og det må tas hensyn til mange faktorer når disse risikoene skal identifiseres. Risikovurderingene må også være à jour, for risikoen for å bli eksponert for farlige stoffer endrer seg i takt med at arbeidsmiljøet forandrer seg.
  • Regelverk – Dette fastsetter arbeidsgivernes rettslige ansvar for å beskytte arbeidstakerne mot farlige stoffer. Arbeidsgiverne skal ha god kjennskap til gjeldende regelverk og om hierarkiet av forebyggende tiltak.
  • Praktiske verktøy og veiledning – Disse hjelper bedriftene med den praktiske håndteringen av farlige stoffer. Mange slike verktøy og eksempler på god praksis er tilgjengelig på nettstedet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen.»

For å lese mer om kampanjen, laste ned kampanjemateriell og verktøy, trykk her