Vilkår for kjøp

Avtalevilkår Vita Medica Bedriftshelsetjeneste AS

 1. PARTER

Mellom (FIRMANAVN) og Vita Medica Bedriftshelsetjeneste AS er det inngått avtale om levering av bedriftshelsetjenester.

 1. BASISPAKKEN–INNHOLD

Innenfor gjeldende tidsramme jfr. pkt 3.:

 • Godkjentelovpålagtebedriftshelsetjenester
 • Utarbeidelse av handlingsplan for bedriftshelsetjenestens bistand (kun inkl. i Basispakken for bedrifter med >5 ansatte)
 • Eventuell deltakelse i Arbeidsmiljøutvalg (kun inkl. i Basispakken for bedrifter med >5 ansatte)
 • Årsrapport for utførte HMS-tiltak
 • Tilknyttet kompetanse på HMS.
 1. BASISPAKKEN

Avtalen omfatter alle ansatte, heltids- og deltidsansatt.  Omfang av kontrakt bestemmes etter antall ansatte hos kunden. Bedriften plikter å opplyse Vita Medica Bedriftshelsetjeneste om økning i antall ansatte.

Antall ansatte: (…)

Basispakken pris per år samlet sum av tilknytningskostnad: …….kr/år

* timer ut over det som ligger i Basispakken kan tilleggsfaktureres i henhold til timesatsene beskrevet i punkt 5.

 1. HELSEKONTROLLER

Helsekontroll for ansatte planlegges etter gjeldende forskrifter / behov og faktureres i tillegg til Basispakken det året de gjennomføres. Type helsekontroll og eventuelle tillegg spesifiseres i oppdragsskjema for helsekontroller og arbeidsmiljøkartlegginger og settes inn i Årsplan/handlingsplan for bedriftshelsetjenestens bistand.

Pris per helsekontroll: 1000,- (tilleggsprøve basert på behov. Eks. EKG eller blodprøve)

Tilleggsprøver utover dette faktureres med kr. 300,- per stk.

 1. ØVRIGE TJENESTER UTOVER BASISPAKKEN

Vita Medica Bedriftshelsetjeneste AS dekker alle områder innenfor HMS og leverer en rekke tjenester innenfor arbeidsmiljø. Se vår tjenestekatalog på www.vitamedica.no for mer informasjon. Tjenester bestilles etter behov og faktureres etterskuddsvis etter følgende satser:

HMS rådgiver: 1000,- per time

Yrkeshygieniker / Lege / Organisasjonspsykolog: 1000,- per time

 1. BETALINGBETINGELSER OG PRISJUSTERING
 • Basispakken forskudds faktureres årlig med 14 dagers betalingsfrist. Timer og tjenester utover det avtalte i pakken faktureres etterskuddsvis.
 • Forarbeid, reising og etterarbeid (tlf., rapportskriving etc.) som følge av arbeidsoppgaver er inkludert I basispakken. Som hovedprinsipp for timeberegningen skal faktisk medgått tid avrundet oppad til nærmeste halvtime benyttes.
 • Endringer i tidspunkt for gjennomføring av forhånds avtalte HMS aktiviteter må meddeles innen fem – 5 – virkedager. Helseundersøkelser for hele eller deler av bedriftens ansatte er minimum ti – 10 – virkedager før første time. For enkelt timer som må avbestilles eller endres er fristen tre – 3 – virkedager i forveien. Avlysning etter fristene betraktes som leverte tjenester og behandles deretter.
 • Eventuellekostnadertilkjøpavvaksinerellermateriell/analyser/leieavutstyrkommer i tilleggtiloppgittepriser.
 • Prisene er basert på leveranser innenfor virkedagers normalarbeidstid: 08.00 – 16.00 Leveranser utenfor normalarbeidstiden belastes med et prosentvis pristillegg som tilsvarer overtidssatsene i statens regulativ.
 • Det forutsettes at aktivitetene som ligger i Basispakken planlegges og leveres innenfor gjeldende kalenderår. Prisen avkortes ikke selv om avtalen starter opp på annet tidspunkt enn 1.1.
 • Prisen justeres årlig etter SSB sin lønnsindeks for private helse- og omsorgstjenester.

Kontaktskjema