Når det kommer til helseundersøkelser, får vi ofte spørsmål som "Hva er det? Er det noe vi må ha? Hvorfor skal arbeidsgiver bruke penger på det? Hvem skal ha det? Hvem sitt ansvar er det?" Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier noe om dette. Nærmere bestemt i kapittel 14 Meldeplikt og helseovervåkning §14-1 til §14-7.

På arbeidstilsynets sine sider står det følgende: «Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne får gjennomført helseundersøkelser.
Ved noen andre typer arbeid er arbeidsgiver pålagt å tilby helseundersøkelser til arbeidstakerne».

Alle bedrifter har en plikt til å kartlegge hvilke faremomenter som kan oppstå eller er en fast hendelse i det daglige arbeidet.
Lovverket skiller mellom plikten til å gjennomføre helseundersøkelser og plikten til å tilby helseundersøkelser.
Uansett må bedriften først kartlegge eventuelle faremomenter, deretter er bedriften pliktig til å forebygge og å hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader.

Arbeid som medfører en plikt til å gjennomføre helseundersøkelser er blant annet:

 • Arbeid med asbest
 • Arbeid som innebærer støy
 • Bergarbeid
 • Arbeid med biologiske faktorer
 • Arbeid med farlige kjemikalier
 • Arbeid med fare for eksponering for ioniserende stråling
 • Eksponering for elektromagnetiske felt som overskrider grenseverdiene
 • Arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader
 • Dykking
 • Røyk- og kjemikaliedykking

Arbeid som medfører en plikt til å tilby helseundersøkelser er blant annet:

 • Arbeid ved dataskjerm
 • Arbeid ved avløpsanlegg
 • Arbeid som innebærer eksponering for mekaniske vibrasjoner
 • Arbeid med boringsrelatert utvinningindustri for landbasert sektor
 • Nattarbeid*

*Nattarbeid regnes som arbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600.  eller annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl.0000 og kl. 0600. (Arbeidsmiljøloven §10-11 Nattarbeid).

Hørselskontroller skal gjennomføres der arbeidstakere blir utsatt for støy i arbeidet.
Det er arbeidsgivers ansvar å påse at dette blir gjennomført.
En kjent misoppfatning av hørselskontroller er at mange tror man slipper dette når man bruker hørselvern, dette stemmer ikke.
Kravet gjelder alle som blir utsatt for støy over 80 dB (A) eller 130 dB (C) Peak.

Formål med hørselskontroll

 • Bidra til å forebygge arbeidsrelaterte skader
 • Oppdage endringer som kan skyldes støy på arbeidsplassen
 • Oppfølging av avvik
 • Dokumentasjon dersom skaden er så graverende at vedkommende ikke kan arbeide

Dersom det viser seg at arbeidstakerne har pådratt seg støyskader, må bedriften kartlegge støyforholdene på nytt, og utføre nye tiltak for å forebygge slike skader.

Den første hørselskontrollen skal gjennomføres senest seks måneder etter tilsetting.
Dette er det vi kaller en null-punkt test.
Deretter skal det gjennomføres en ny test etter ett år, for så og kontrolleres minimum hvert 3.år. Eller hyppigere dersom risikokartleggingen tilsier det.

Referanser: Forskrift om utførelse av arbeid §14-11, §14-5 og arbeidsmiljøloven kapittel 5.