Risikovurdering og kartlegging

Et av kravene arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) stiller, er at risiko ved virksomheten skal vurderes. Med risiko menes sannsynligheten for at noe uønsket skjer og konsekvensen dette medfører.

Hvorfor?

Arbeid med noen stoffer krever gjennomført risikovurdering. Ellers er det generelle regler i arbeidsmiljøloven samt i HMS-forskriftene som peker på behovet for risikovurdering. Eksempler på risikovurderinger Vita Medica Bedriftshelsetjeneste kan bistå med er:

 • ved bruk av kjemikalier
 • ved biologiske faktorer
 • ved støy
 • ved mekaniske vibrasjoner
 • av tungt og ensformig arbeid
 • av omstilling og omorganisering
 • av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • ved fare for trusler og vold

Hvordan foregår det?

 • Leder ved enheten har ansvaret for gjennomføringen av risikovurderingen.  I noen tilfeller kan bedriftshelsetjenesten være deltaker i en arbeidsgruppe som behandler data innsamlet av andre. Andre ganger innhenter bedriftshelsetjenesten data relatert til helse, samt foretar analyse av disse.
 • Etter bestilling fra leder ved enheten gjennomføres det et forberedende møte. Verneombud og eventuelt andre representanter for de ansatte, bør inviteres. Her avklares det hvilke risikofaktorer som skal inngå i risikovurderingen.
 • Lokalt arbeidsmiljøutvalg bør involveres før og etter risikovurderingen.
 • Risikovurderingen kan foregå på mange måter, for eksempel vil det vanligvis brukes «Grovanalyse» ved risikovurdering innen yrkeshygiene, mens i psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø, kan det være snakk om å foreta risikovurderingen ved bruk av fokusgruppeintervjuer eller SWOT-analyse.
 • På bakgrunn av dataene får arbeidsgiver en skriftlig rapport, hvis nødvendig med anbefaling av tiltak. Den enkelte ansatte får en tilbakemelding på sine resultater, hvis risikovurderingen er av en slik karakter at det er naturlig.

Kontaktskjema